Otevřené Jednání Rady Ze Dne 13.2.2020

Zápis z jednání rady z 13.2.2020

Místo konání: Salonek v Hornické

Přítomni: Michal Smejkal, Markéta Janáková, Jana Kopřivová, Lenka Vybíralová, Jarmil Brynda, Robert Žák

Zahájení: Léčivé je pouze, Kalendář duše

Program:

1.) příprava programu valné hromady

2.) příprava na setkání rodičovských spolků při WŠ – bude se konat v březnu v naší škole- paralelně s interním setkáním WŠ

3.) navýšení odměny pro p. uč. Jense

4.) projekty “ zdravá škola“- „zdravý vzduch a zdravé světlo“

5.) zprávy z kruhů ( a zdravý duch 🙂 )

6.) zprávy ze školy

7.) studentský parlament

8.) aktualizace seznamu rodičů, učitelů a studentů, kterým se zasílají informace

AD 8.

– do seznamu členů společnosti dopsat, že…. svým podpise dávám souhlas s tím, že SWŠ může nakládat s mými údaji pro potřeby společnosti.

– vyškrtnout ze seznamu ty členy, kteří už léta neplatí spol.příspěvky,  neúčastní se otevřeného setkání rady, valné hromady ani jinak neprojevují zájem o členství ve společnosti. Tuto aktualizaci udělat ještě před valnou hromadou, abychom zjistili kolik je skutečných členů společnosti.

– k informacím se všichni ti, kteří mají zájem se cokoliv dozvědět, dostanou nejkratší cestou přes webové stránky společnosti.

ÚKOL: MARKÉTA: provede aktualizaci členů

                                     kruh komunikace zajistí rozeslání dopisu s oznámením o webových stránkách společnosti napříč školou přes Roberta

7. Studentský parlament na středním stupni jako výchova k občanské angažovanosti, zájmu o své okolí.

Pomoc společnosti: máme kontakt na organizaci ŠKOLA PRO DEMOKRACII, která se tématem studentských parlamentů zabývá a pomáhá je zakládat a můžeme domluvit schůzku, uhradí případné finanční náklady.

ÚKOL: JANA – oznámí na slavnostní konferenci myšlenku  opětovného založení studentského parlamentu a nabízenou pomoc společnosti.

1. Navrhované body programu valné hromady:

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI  – rok 2019

                                                          – finanční plán na školní rok 2019/20, pravidla

                                                          – informace o splatnosti a výši člen.příspěvků

HOSPODAŘENÍ pobočného spolku TÁBOR

ZPĚTNÝ POHLED na rok 2019 – do jaké míry se podařila naplnit nová vize společnosti představená na valné hromadě 4.4.2019

– do jaké míry se zhostili svých ideí členové rady

VÝHLED DÁL

PŘÍPADNÁ KOOPTACE ČLENŮ

RŮZNÉ

2. ÚKOL ANDREA: rozeslat všem spolkům, aby se do konce února vyjádřily o své účasti na setkání spolků v sobotu 28.3.

3. Jitce Romanutti budou hodiny korepetice propláceny školou. Zatím s ní neobnovujeme od 1.1.2020 DPP. Jednomyslně je schváleno navýšení hodinové odměny pro korepetitory a vyučující orchestrů ve třídách na 160kč.

ÚKOL MARKÉTA: připraví nové DPP

4. Celkové téma pro školu je ZDRAVÁ ŠKOLA – nyní se zabývá ošetřením hlučnosti, výměny vzduchu, výživou. Jana přišla s návrhem vyměnit běžně používané zářivky za plnospektrální zářivky, mají zdravější světlo. Posílala mejlem informace.

ÚKOL JANA: zjistí cenový rozpočet, předá Robertovi, ale je dána zelená k zahájení postupné výměny zářivek. Začne se školkou. Podle ceny se zjistí za co by se zářivky postupně nakoupili a jakým tempem by se měnily.

5. Kruh lečped: – probíhá další setkání s eurytmií na téma Rytmus v nás, je zcela naplněn

                         –  plnospektrální světla

                         – 18.4. proběhne první z cyklu Čtyř setkání v průběhu roku, program je v   procesu

Káčko: –  setkání je 19.2. od 8 hod v Hornické

Spoluvěd: – setkání 18.2. od 15 hod v Hornické

Další setkání je 5.3. na valné hromadě od 17.hod v ateliéru v Hornické.

Otevřené Jednání Rady Ze Dne 9.1.2020

Zápis Rady z  9.1.2020

Místo konání: Salónek

Přítomni: Jana Kopřivová, Lenka Vybíralová, Markéta Janáková, Michal Smejkal, Denisa Skalická, Anna Marie Steinbach, Kateřina Zavadilová

Rozpočet na projeky

Prodiskutován a posléze schválen návrh rozpočtu na projekty předložený učiteli:

 2. třída 1000,-Kč Svatojánská slavnost
 3. třída 5000,-Kč epocha stavby domu a řemesel
 6. třída 3000,.Kč Rytířská slavnost
 7. třída 4000,-Kč doprava hory
 8. třída 3000,-Kč Duhové divadlo
 10L+U 15000,-Kč Zeměměřičské praktikum
 11L+U 8000,-Kč Biologické praktikum
 12L+U 15000,-Kč Sportovní kurz
 13. třída 5000,-Kč Maturitní ples

Setkání spolků rodičů v Příbrami

Bylo diskutováno, jaké téma bychom na toto setkání měli vnést. Zvoleno bylo téma „Provázání rodičovského spolku se školou“, zejm. s ohledem na to, jaká témata společně řeší a jak spolu komunikují.

Valná hromada SWŠ

Stanoven termín valné hromady na 13.2.2020.

Otevřené Jednání Rady Ze Dne 12.12.2019

Zápis Rady z  12.12.2019

Místo konání: Družina – oddělení Louka

Přítomni: Patrik Dvořák, Jana Kopřivová,Lenka Vybíralová, Andrea Sedláčková, Markéta Janáková, Radka Balíková, Edita Kleinhamplová, Romana Kramářová, Jitka Stefanidesová

Program

1. Návštěva zástupců třídních učitelů střední školy

2. Novinky z hospodářského kruhu a zamyšlení na téma „kam kráčí naše škola a SWŠ a co financovat ze SWŠ ? „

3. Dotazník pro rodiče ohledně představ fungování a financování SWŠ?

4. Interní setkání 27.- 30.3. 2020 a  setkání zástupců Spolků vPříbrami

5.  Informace z kruhů

6.  Informace z kolegia WŠ PB

7. Jarmarky- finanční rozvaha

   8. Otázka účasti studentů ve Společnosti  a otázka znovuoživení „Studentského parlamentu“

ad.1 Zástupci ze středního stupně představili myšlenku částečného osamostatnění středního stupně se ve nakládání s příspěvky do SWŠ. Následovaly výměny názoru, vysvětlování a vyjasňování si toho, co vše to s sebou přináší na bázi nejen právní atd…

Závěr:

 1. Peníze ze společné kasy SWŠ  v tomto šk.roce budou rozděleny dle schváleného finančního plánu,

2. Provozní tok pro školu – to je nyní vlastně aktuální potřeba středního stupně, rádi by učitelé investovali do zpříjemnění prostředí středního stupně – zatím dohoda mezi členy rady, že se na valné hromadě odsouhlasí jednorázová pomoc za tímto účelem. Myšlenka bude představena na slavnostní konferenci 19.12.2019. Rada v tomto kroku vidí i to, jak rodičům a i učitelům dát reálně zažít co je to, to, odosobnění se od tisícikoruny, kterou zasílám do SWŠ, aby mohla být použita tam, kde časoprostor ukáže, že je to důležité, nutné, vhodné atd….

2., 3. Částečně zpracováno v bodě 1.

Téma jak budou financována hodiny korepetice od ledna? Čekáme na vyjádření školy (někdy během ledna – února), neboť se může stát, že to škola pokryje z vlastních zdrojů.

Opět připomenutí jak získat příspěvek ze soc.fondu.

Co vlastně financovat ze společné kasy SWŠ? Dotazník pro rodiče i žáky druhého a středního stupně, aby mohli vnést své postřehy, nápady, představy.

Úkol: Andrea a Markéta během ledna připraví dotazník a spustí akci

4. Ze školy je nabídka spojit interní setkání učitelů v Příbrami se setkáním spolků a některé přednášky absolvovat společně.

Úkol: Andrea napíše dopis do spolků jestli mají o takovouto podobu zájem a ať každý spolek navrhne jakými tématy bychom se měli nyní aktuálně nejvíce zabývat.

5.  Probíhá zdárně muzikoterapie s Josefem Krčkem a jeho hosty.

Kruh Spoluvědím se schází a pracuje na daném tématu.

Káčko plánuje setkání v lednu a zahrnout na web i petice, které budou doporučeny některým z funkčních kruhů se souhlasem rady. Ten může proběhnout i přes mail. Na stránky přidat i pobočný spolek Tábor a Liduška.

7.Diskuze, co s příspěvky za jarmark od středního stupně, aby nastavené pravidlo půl do SWŠ nebylo pro studenty demotivující. Nahlíženo na to tak proto, že v minulosti se jarmarku účastnily pouze obory a výdělek byl minimální, a proto se ponechával zcela ve třídách. Teď se připojuje i Lyceum – studenti, kteří pokračují ze základky drží tradici, vidí v tom i možnost se setkat atd…,to je možná důležitější aspekt než trvat na půlení výdělku.

Vnesen i návrh nově se zamyslet nad přerozdělením výdělku mezi SWŠ a třídami – zatím nejednotnost.

Připomenuta i vize, že jednou by se mohlo zadařit zrušit honbu za vyděláváním v jednotlivých třídách, ale spojit se s jinými třídami v tom ,co je nám blízké a vytvořit prostory pro společné dílny, kulturu a nehledět na to, kolik jednotlivá třída vydělá. Společný výtěžek finanční pak rozdělit anebo si dát předem konkrétní cíl na co, pro koho se letos z jarmarku peníze použijí. Toť hudba budoucnosti.

8. Zavzpomínalo se, že to kdysi bylo.

9. Různé – vznesen dotaz od rodičů. Jak je to s pronájmem tělocvičny pro akce určené pro děti z Waldorfu? Kde je priorita, spíše komu je určena priorita v bukování si termínu a kdy v předstihu přijít?

Další termín rady upřesníme, neboť podán i návrh na jiný den. Body na lednovou radu posílejte Markétě Janákové na lukaluka@atlas.cz

Otevřené jednání rady ze dne 7.11.2019

Zápis rady ze 7.11.2019

Přítomni: Jana Kopřivová, Andrea Sedláčková, Eva Křížová, Patrik Dvořák, Markéta Janáková, Denisa Skalická, Anna Marie Steinbach, Katka Zavadilová

Místo konání: Prostor družiny Louka

Zahájení: Léčivé je pouze

 Program: 1. Zpráva o RVP

                 2. Facebook a web SWŠ

                 3. Poupátko a jeho další fungování

                 4. Eurytmie a nákup cviček

                 5. Informace ze setkání zástupců Spolků v Ostravě

                 6. Informace z kruhů

                 7. Ostatní

ad.

3. POUPÁTKO je teď v péči  Evy Střídové, Marie Brůčkové a Petry Marková – stará se i o pokladnu, bude dodávat čtvrtletně stav pokladny. Teď ho připraví ke konci listopadu.

4. EURYTMICKÝ FOND – v minulosti plněn příspěvkem ve výši 200kč od prvňáčku a dle potřeby byly strhávány s vědomím učitelů z třídních fondů příspěvky hospodářem společnosti. Z fondu se hradilo pořízení eur. košilek, nákup eur. cviček, které se na konci roku ze tříd vybírají, perou a další školní rok jdou znovu k používání. Čili kolují školou mezi ročníky a dětmi. Každý rok se ale pořizují nějaké nové – dojdou velikosti, únava materiálu, apod.

Návrh, který půjde na slavnbostní konferenci – euryt. fond se bude plnit jak příspěvkem od prvňáků, tak příspěvkem od prváků. V případě, že prostředky nepokryjí potřebu se fond navýší stejným způsobem jak v letech minulých.

1. ZPRÁVY Z RVP? Jsou ve fázi – čekáme na ně, vše co se v tomto směru podniká dostává Eva Křížová a následně rozesílá.

5.SPOLKY – byla přednesena zpráva, šla i mejlem, dle zápisu ze setkání spolků v Ostravě

– Příbram bude pořádat jarní setkání, návrh termínu – po velikonocích, program budeme tvořit v lednu

ÚKOL: Eva odepíše paní Witmajerové

2.WEB A FACEBOOK

Patrik nás seznámil se svou vizí jak oživit facebook v podobě medailonků se zaměstnanci školy. Následovala debata, jejímž závěrem je:  Patrik seznámí učitelé se svým záměrem v rámci slavnostní konference a na návrh Jany se zkusí propojit s 11.třídou. K tomuto už poslala doplňující informace mejlem.

– chybí nám nástěnka

– na web umístit přihlášení k odběru novinek

– na web pověsit v předstihu i program rady

6.ZPRÁVY Z KRUHŮ

-vzniká nám nový kruh, zatím je to v plenkách a tématem je výživa

LEČPED – pracuje se na koncepci seminářů tak, aby během jednoho setkání byly osloveny myšlení – cítění – vůle a tématicky souzněly s časem, ve kterém budou pořádány. Měly by být uspořádány čtyři běhy ve školním roce.

ÚKOLY: Lenka zjistí pronájmy tělocvičny o sobotách

                Markéta – zjistí od Zuzky info o proplácení lektorů z interního

                Jana – představí podrobný koncept čtyř setkání, aby se mohl vytvořit finanční nástřel

                všichni – nápady na lektory

PH – uskuteční se schůzka hospodářů tříd s kruhem  26.11. od 17.hod v Hornické, byl již rozeslán mejl s programem

– byla doodevzdána částka za loňskou11.třídu

– na slavnostní konferenci bude znovu představen schválený návrh rozpočtu pro tento školní rok a částka pro celou školu na projekty je 59 000kč, ty si učitelé dle potřeb té které třídy bratrsky rozdělí a následně bude muset jejich volba být schválena radou

SPOLUVĚDÍM – tématem je vývoj vědomí člověka v kulturních epochách lidstva

KÁČKO  – zpravodajem pro školku je Kateřina Zavadilová

Body do programu na příští setkání, které se uskuteční 4.12. posílejte Janě Kopřivové.

Otevřené jednání rady ze dne 3.10.2019, Příbram

Přítomni:

Markéta Janáková, Andrea Sedláčková, Jana Kopřivová, Denisa Skalická, Michal Smejkal,  Lenka Vybíralová, Marie Brůčková, Anna Marie Steinbach, Veronika Poláčková, Iveta Machutová, Kateřina Lobodášová,  Michal Zavadil, Katka Zavadilová

Místo konání: prostor družiny Louka

úvod: Léčivé je pouze

Program:

1.hospodářská část

–  informace k třídním účtům, pokladnám a následném postupu jak odevzdávat část náležející společnosti – do 10.12.2019(daňová úleva) – hospodáři budou informováni. Do třídního fondu se vybírá na žáka dva tisíce, z toho jde jeden tisíc do společnosti. Doporučujeme mít dvě osoby s přístupem k třídnímu účtu , hospodář a třídní učitel.

– střední stupeň nemá hospodáře z řad rodičů, ale třídních učitelů, vyhovuje jim to tak?

Úkoly: Andrea – zjistí u daňového poradce zda se třídní fond považuje za zdroj příjmů pro hospodáře a tudíž musí podávat  daňové přiznání

              Kruh PH- vytvoří novou soupisku, ze které bude na první pohled patrný tok

                                 peněz

                               – vytvoří čestné prohlášení či smlouvu pro hospodáře jako správce třídního účtu s vymezením činností, které lze na účtu provádět

– rozprava s paní učitelkou Ivetou Machutovou o odevzdání příspěvků 12. třídy za školní rok 18/19

-odsouhlasen návrh finančního plánu společnosti pro šk.r. 19/20

2.provozní část – chybí Kruh Zahrada – přednesena myšlenka Patronátu nad zahradou – systém štafety putující třídami. Zkusíme ji uvést v život první třídou. Na třídní schůzce konané 2.10.  se u přítomných rodičů myšlenka setkala s pozitivním ohlasem. Seznam prací koordinovat s panem školníkem.

3. Veronika Poláčková – na kolegiu se hovořilo a výstupu společnosti na slavnostní konferenci. Někteří učitelé v sobě cítí jakýsi napnulismus ve svých rolích rodiče a zároveň učitele, ale je stále snaha o propojení se s rodiči.

4. Jak si stojíme ve svých úkolech

-Máme nový koncept fungování společnosti, byl schválen na valné hromadě. Ve snaze naplnit ideu sociální trojčlennosti a vizi školy jako společensko kulturně vzdělávací prostor nejen pro děti, byla zvolena rada společnosti, uskutečňuje se slavnostní konference, byly založeny první kruhy a teď se budeme zejména starat o to, aby se dál rozvíjely a hlavně žily. Budeme spravovat svůj web, což vidíme jako obrovskou šanci jak rodičům přiblížit práci, kterou společnost vykonává a dát jim tak šanci se přidat.

-Prezentace kruhů – Kruh Společného vědomí,

                                      – Důvěry,

                                       -Terapeutický,

                                       -Provozně-hospodářský(PH),

                                       -Komunikace(Káčko),

                                       -Revize RVP

Úkoly: Všichni iniciátoři svého kruhu napsat výstižný text o svém kruhu na mejl, postupně zaplňovat web, příspěvky zasílat Michalovi Smejkalovi

-Jak uchopit slavnostní konferenci tak, aby zde všichni mohli odložit roli učitele či rodiče a vzniklo srdečné setkání lidí, které něco spojuje a propojuje.

Různé: na žádost paní Ivety Machutové bylo zrušeno její členství ve společnosti.

Zapsala: Jana Kopřivová

Příští radu povede Jana Kopřivová, body do programu zasílat Janě