Provozně-hospodářský

Pravidla pro rozdělování financí ve školním roce 2020-2021.

ÚVODEM K PH KRUHU

Kruh provozně – hospodářský, je právě jedním z kruhů, který musel být uveden do života bez ohledů na to, zda by ho někdo rád vzal na svá bedra či nikoli.

A právě tento kruh nám dal obrovský dar.

V činnosti tohoto kruhu, jehož podstatnou částí je zaobírání se hospodařením s finančními dary, se odkryla úroveň naší sociální vyspělosti, ukázala se i naše zralost, která se projevuje zájmem o naše okolí a vztahem k němu, díky němu se projevilo i to, kde si stojí společnost ve spolupráci se školou. Proto mu důvěrně říkáme kruh PH, a je tak jakýmsi lakmusovým papírkem, ukazatelem toho, zda mistrnost slova se stane i mistrným dílem.

Skutečně- na pozemském se projevilo, z jakých nosných kamenů jsou základy spolupráce, vystavěny. Zda jsou to síly důvěry ve školu, v nás rodiče, v nás učitelé či nikoli. Jak hluboce je v nás myšlenka, že společnost a škola táhnou za jeden provaz zakořeněna, a s jakým nasazením se snažíme sami v sobě nést to, čím je jádro Waldorfské školy, či do jaké míry nás to vůbec zajímá.

 Finanční dary rodičů tvoří společnou kasu.

Společná kasa obsahuje nejen naše aktuální jmění vybrané v daném školním roce, ale i jmění našetřené našimi předchůdci, kteří se s touto školou kdysi spojili a starali se o ni.

Příspěvky nás všech, kteří své dítě dobrovolně zapíší k předškolnímu či školnímu vzdělávání ať už základního nebo středního stupně, jsou materiální podobou a zpečetěním vyřčeného našeho ANO právě této škole. Jak moc vědomé ANO to je, to už záleží na každém z nás.

Z této kasy, z tohoto našeho ANO škole, je podporováno to, co se v daném časoprostoru ukáže jako podstatné, důležité, prioritní…….a k tomu by měly příspěvky sloužit. Jde nám přece všem o to, abychom pomáhali co nejvíce naplňovat vizi naší školy.  A tato pomoc i v podobě materiální se mění.

V některých letech je na prvním místě prostředí školy, v jiných podpora a vznik školky, pak vybavení učeben, kulturní prostředí středního stupně, pak zjistíme, že nejdůležitějším krokem bude znovu oživit mentorink na škole, doplnit chybějící pohybové kroužky atd……

Jak škola žije a roste, ukazují se nové priority, potřeby a ty je důležité vnímat, dívat se odkud přicházejí a s rozmyslem pak na ně reagovat a podporovat je.

Jmění v naší Společná kase – vzniká z našich osobních darů, které ale, aby byly použity tak, jak je v dané chvíli nejlepší, vyžaduje od nás maximální dávku odosobnění se od této darované částky a na straně druhé, vyžaduje po nás notnou dávku zájmu čemu, že to vlastně říkám to ANO. Sledovat v jaké životní etapě se naše škola právě nachází, co je zapotřebí podpořit, aby nejen na jejich zdech žila vize.

Je důležité na druhou stranu ale také vědět, že jsou mezi námi i takoví, kteří se nepodílejí společným příspěvkem do naší kasy, a  jejich děti přesto čerpají podporu ze společné kasy. Můžeme takové napsat na černou listinu a ukázat si tak na ně prstem, ze společného je vyloučit, ale taky můžeme dát těmto dětem a a hlavně rodičům zažít něco ze sociálního umění. Něco, co se v naší společnosti teprve rodí a to je myšlenka ne oko za oko a zub za zub, tolik za tolik, rychlé odsouzení za nedodržení nastavených podmínek, ale porozumění a pochopení lidského osudu. A to je to nově a jinak, co je pojivem PH kruhu. A s tímto vědomím tento kruh vstupuje do všech tahanic a taškařic, kdy se setkává nové se starým či mainstreamovým. To je jeho štítem, hořící pochodní ve všech těžkých chvílích, kdy se apeluje na lidskost.

Přesto všechno vzniklo pravidlo, podle kterého jsou naše společné dary každý rok přerozdělovány.

V této době existuje šest základních toků, do kterých příspěvky ze společné kasy směřují a škole tak ulehčují život. Jako první a nejdůležitější se stále ukazuje podpora v pedagogické činnosti.

1. PEDAGOGICKÝ TOK

1. Vůbec zajištění  EURYTMIE na škole. Tzn, hradí se doprava a korepetice v hodinách.

2. VEDENÍ ORCHESTRŮ ve třídách. Společnost každoročně uzavírá s učitelem DPP a hradí odměnu za vedení orchestrů.

3. MENTORINK- jedná se o práci odborníků ať už z českých řad či zahraničních, kteří přichází do tříd a pracují se studenty na dané téma, pak s učiteli na jejich kolegiích a nakonec přichází i na třídní schůzky či pořádají přednášky pro rodiče i veřejnost. Tady se spolupodílíme vždy nějakou částkou, která se k mentorinku váže, např: ubytování, tlumočení, pohoštění atd..

2. SPOLEČENSKO – KULTURNÍ TOK

Jsou veškeré činnosti, díky nimž se máme možnost setkávat a zároveň slouží i jako propagace naší škole. Patří sem Loutkové divadlo, Jarmarky, Masopust, Svatojánská, Maraton dopisů, výstavy, brožury. Zde hradíme tisk a výlep plakátů a částečně i spoluúčast na realizaci akcí.

3. PROVOZNÍ TOK – SPOLEČNOSTI

V roce 2018 skončila dlouholetá pomoc účetní a hospodáře společnosti z řad rodičů a jelikož se nenašla žádná další náhrada z těchto řad, museli jsme zaměstnat externí účetní, která má nastavenou hodinovou mzdu. K tomuto toku náleží i roční pojištění SWŠ, předplatné časopisu Člověk a výchova a výdaje za administrativu tzn. veškeré kopírování, tištění podkladů a potvrzení, poštovné.

Shrnuto – účetní – cca 40. 000kč ročně

                 roční pojistné – 4.210kč

                 roční předplatné časopisu – 365kč

                 administrativa cca – 200kč/rok

4. PROVOZNÍ TOK –  ŠKOLA

Vše, co souvisí s chodem školy a je nad rámec možností uhradit v daném školním roce ze školního hospodaření či je teď prioritní a nemůže se čekat, zda vyjde podpora města. Tady vzniká velké pole působnosti pro práci na grantech a vlastně i dlouhodobějších projektech školy. Zatím se nenašel nikdo, kdo má dostatek času a motivace se tomuto věnovat. Tudíž spíš přispíváme na drobnosti, které spějí k lepšímu prostředí ve kterém se dětí, žáci, studenti a učitelé pohybují.

5. EURYTMICKÝ FOND

S oživením eurytmie na naší škole přišla i otázka vybavení do hodin. Vznikl tedy tento fond, ze kterého se v počátku uhradil nákup cvičky, které teď kolují ročníky a rodiče – maminky, našily oblečky.

Do tohoto fondu, se vybírá 200kč od každého nově příchozího prvňáčka a nově i prváka a peníze jsou používány na nákup chybějících cviček (čas jim dal za své, chybí velikosti) a nových oblečků, pomůcek. Pokud fond nedostačuje, jsou požádáni hospodáři tříd o zaslání jednorázového příspěvků z třídního fondu. Jedné se většinou o stovkové položky.

6. PROJEKTOVÉ PENÍZE

Peníze, které jsou použity na podporu projektů v jednotlivých ročnících.

Základní myšlenka je taková, že projekty se opakují, a tak jak dítě prochází jednotlivými ročníky, setká se postupně i se všemi projekty. Jen podoba daného projektu je závislá na učiteli, rodičích, dětech.

V letošním školním roce je zcela nově uskutečněna vize způsobu jak tyto peníze rozdělit.

Učitelé dostanou na začátku školního roku přidělen určitý podíl z finančního plánu pro daný školní rok, který si mezi sebou bratrsky rozdělí a následně návrh předloží radě společnosti, která jej musí schválit.

Výše částky, o kterou se učitelé dělí je proměnlivá a záleží na tom, kolik příspěvků doputuje do společné kasy, a kam se celkově  bude v daném roce přispívat.

V letech minulých byly opakovaně podporovány:

                                                                             – projekty v epoše řemesel ve třetí třídě,

                                                                              – dopravné na olympiádu v páté třídě,

                                                                              – středověká slavnost v šesté třídě,

                                                                              – epocha šití bot v sedmé třídě,

                                                                              – projekt duhové divadlo v osmé třídě,

                                                                              – maturitní ples.

Bylo zmíněnou, že podstatným tématem PH kruhu je hospodaření s finančními dary.

Druhým, stejně důležitým a náročným, je zvítězit nad netečností a probudit v nás zájem o okolí, ve kterém se všichni účastníci waldorfského vzdělávání pohybují. Ať už se jedná o prostoty mateřského stupně, základního či středního stupně i se všemi prostory pro výuky řemesel.

Motivací pro společné dílo nebude žádný kladný kádrový posudek, prémie za splnění plánu na 120% ani řád vítězné skupiny pracujících, ale právě ono osobní vítězství nad netečností, možnost zažít se s třídou jinak než během třídních schůzek, pozbytí mnoha předsudků a představ jak by se co mělo a mohlo, atd…….

Zahrada

Úplně první počin bylo vybudování hřiště Oklipo. Společnost si vzala půjčku a ve spolupráci s městem nechala hřiště postavit. Nyní je situace taková, že hřiště je již splacené, škola je zodpovědná za revizi herních prvků a společnost natírá herní prvky.

V minulých letech při základním stupni fungovala skupina zahradnic, kterým nebylo jedno jak vypadá školní zahrada a s velkým pracovním nasazením se pustila do její proměny. Vypracovala podrobný plán zahrady, ke kterému jsme se mohli vyjadřovat. Výsledky jejich obrovského nadšení a úsilí vidíte kolem sebe. Roste zde bezpočet nových sazenic od bylinek přes okrasné květiny, jedlé keře a stromy. Bohužel skupinka zahradnic už dále nepokračuje ve svém započatém díle a štafetu neměly komu předat. Pokud má někdo zájem v díle pokračovat, přijďte na radu (první čtvrtek v měsíci) a dejte o sobě vědět.

ŠTAFETA aneb třídní brigády

Kruh PH  přišel s vizí spolupodílet se na péči o naši školu. Ve spolupráci s panem školníkem vznikl seznam prací, do kterých se můžeme zapojit my rodiče a pomoct tak s pracemi, které se ve větším počtu dělají lehčeji, radostněji, rychleji. Rodiče třídy si ze seznamu vyberou akci, které se zhostí, určí si den, který vyhovuje a dílo vykonají. Maminy mohou připravovat s dětmi společný oběd, pobývat na zahradě, péct v peci, pomáhat otcům, hrát hry. Zahrada je tu pro nás a záleží jen na nás  jak ji využijeme a třídní brigádu pojmeme. Po  „A JE TO“ předáme seznam čili štafetu další třídě, co následuje.

DRUŽINA

Další, co by PH kruh chtěl pomoci vylepšit, je prostředí školní družiny. Pokud se najde skupinka rodičů, která má zájem se do zútulnění družin pustit, jste srdečně vítání. Přijďte na radu (každý první čtvrtek v měsíci) a dejte o sobě vědět.